WPT's logotype - capital letters W, P and T in dark red color floating over world map in grey color
WPT/Uppdragshuset
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Sweden
tel: +46 (0)8 663 55 10

Meljadressen är kortformen av ordet information (de första fyra bokstäverna), kanelbulle, den tre bokstäver långa förkortningen av vårt företagsnamn, punkt, landskoden för Sverige

Validitetsundersökning

En validitetsundersökning syftar till att finna svar på frågan om ett patent kan ha beviljats på felaktiga grunder.

För någon vars verksamhet hindras av ett patent kan det vara av intresse att starta en process för att få patentet ogiltigförklarat. Vanligtvis uppstår denna situation genom att den som vill få patentet ogiltigförklarat först har stämts för intrång.

För att man ska lyckas få ett patent upphävt krävs att man kan visa att det aldrig borde ha beviljats. Ett sätt att göra detta är att visa att patentet saknar nyhet eller uppfinningshöjd. I syfte att skaffa material som visar detta låter man vanligtvis göra en validitetundersökning.

Validitetsundersökningen är ett försök att lokalisera nyhetshindrande dokument som inte påträffades vid patentmyndighetens ursprungliga granskning. Överraskande ofta hittar vi mycket relevanta dokument vid denna "andra nyhetsundersökning". Resultatet av en validitetsundersökning kan ofta förbättra ditt förhandlingsläge och ibland helt undanröja motpartens bästa argument.

Vi blir ofta anlitade som en sista utväg - när ett flertal tidigare sökningar inte gett något resultat, kostnaderna rusat iväg, och tiden börjat bli knapp. Vi rekommenderar inte någon att vänta med att anlita oss.

Genom våra sökverktyg har vi möjlighet att söka dokument från hela världen. Vi rekommenderar att man börjar med en bred undersökning hos oss innan man kontaktar sökinstitut specialiserade på enstaka regioner. Om sökningen behöver utökas, kan vi mot bakgrund av vår insikt i det aktuella området i så fall i rekommendera vilka regioner och institut man bör välja.

Omfattning och pris för denna typ av undersökning måste uppskattas från fall till fall. Kontakta oss för en offert.

Hur man inte ska tolka en validitetsundersökning

Observera att validitetsundersökningen inte ger någon "garanti" för att det patent som är föremål för undersökningen kommer att upphävas/förklaras ogiltigt. Vi presenterar de dokument vi funnit mest relevanta och som kan värdefulla vid förhandlingen. Även om vi naturligtvis har en åsikt om hur pass graverande det vi funnit är för patentet ifråga, är det omöjligt för oss att förutse utfallet av den process som syftar till att utröna patentets giltighet.

Hur man får ett patent ogiltigförklarat

Processen för att få ett patent förklarat ogiltigt ser olika ut i olika länder.

I Sverige ser denna process olika ut beroende på om den s.k. invändningstiden, nio månader från det att patent meddelats, har löpt ut eller inte.

Inom invändningstiden kan man invända hos Patent- och registreringsverket (PRV), som då återigen kan utreda patentets giltighet om invändaren presenterar material som tyder på att patentet aldrig borde ha meddelats.

Efter invändningstiden kan endast en domstol förklara ett patent ogiltigt. Man ska då vända sig till Stockholms tingsrätt som är första instans.